เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน 2558

งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียนเมื่อวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองในเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน ตลอดจนฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2558 คือ นายนพเดช รั้งกระโทก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ผู้สมัครหมายเลข 6

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this