แนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนครบุรีในการรับการฉีดวัคซีน Pfizer วันอังคารที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

แนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนครบุรีในการรับการฉีดวัคซีน Pfizer
วันอังคารที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.
ณ จุดรับบริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลครบุรี

 • การเตรียมความพร้อมในการรับการฉีดวัคซีนของนักเรียน
  • เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (อยู่ที่ครูประจำชั้น)
  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่แสดงตัวตนพร้อมเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เช่น ใบอนุญาตขับขี่ บัตรประจำตัวนักเรียน เป็นต้น
  • นักเรียนจะต้องไม่รับวัคซีนอื่นใดในช่วงเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา
  • นักเรียนหญิงที่มีประจำเดือนสามารถรับการฉีดวัคซีนได้
  • นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด และเดินทางมาจากต่างจังหวัดไม่ครบ 14 วัน จะไม่อนุญาตให้รับการฉีดวัคซีนในรอบนี้ได้ โดยให้รอรับการฉีดในรอบต่อไป
  • ให้นักเรียนทุกคนเตรียมปากกาไปด้วย
 • กำหนดเวลาในการรับการฉีดวัคซีน
  เวลา 08.30 น. – นักเรียนชั้น ม.6  
  เวลา 10.00 น. – นักเรียนชั้น ม.5  
  เวลา 11.00 น. – นักเรียนชั้น ม.4  
  เวลา 13.00 น. – นักเรียนชั้น ม.3       
  เวลา 14.00 น. – นักเรียนชั้น ม.2    
  ** หากนักเรียนมาไม่ทันรอบของตัวเอง ให้รอฉีดในรอบสุดท้าย เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
 • การแต่งกาย – ให้นักเรียนใส่ชุดพลศึกษาของโรงเรียนครบุรีไปในวันฉีด เพื่อความสะดวกและความเป็นระเบียบในการเข้ารับการฉีดวัคซีน ยกเว้นนักเรียนชั้น ม.4 ให้ใส่ชุดพลศึกษาของโรงเรียนเดิม
 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะได้รับการฉีดวัคซีนในรอบต่อไป วันและเวลาที่ชัดเจน ให้รอการประสานงานจากโรงพยาบาลครบุรีอีกครั้ง
 • ให้ผู้ปกครองไปส่งนักเรียนที่โรงพยาบาลครบุรี แต่ไม่อนุญาตให้เข้าไปในจุดฉีดวัคซีน
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this