แนะนำบุคลากรของโรงเรียนที่มาใหม่

แนะนำบุคลากรของโรงเรียนที่มาใหม่ …
1. นายนายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี
2. นายไพโรจน์ โพธิ์ศรีขาม รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
3. นางสาวสุภาวดี ก่อแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4. นายเทวัญ เหมากระโทก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
5. นางสาวเบญจมาพร น้อมกลาง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6. นายชัยชนะ อินชู ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
7. นางสาวดวงรัตน์ ฮวบกระโทก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this