โรงเรียนครบุรีจัดกิจกรรมบูรณาการ 3 กลุ่มสาระฯ

เมื่อวันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนครบุรีจัดกิจกรรมบูรณาการ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในทางสร้างสรรค์ อันได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาได้จัดกิจกรรมวิพิธทัศนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมย้อนรอยอาหารไทยในวรรณคดี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ เช่น การประกวดอาหารไทยจากวรรณคดีโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การประกวดผลงานด้านศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  การแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การแสดงตลก การแสดงดนตรี เกมส่งเสริมภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และการประกวดมิสคริสต์มาส เป็นต้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this