โรงเรียนครบุรีจัดสอนเสริมนักเรียนชั้น ม. 3 หวังเพิ่ม O-Net

โรงเรียนครบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 – 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี โดยมีการสอนเสริมในรายวิชาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปะ สุขศึกษาและกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this