โรงเรียนครบุรีผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เมื่อวันที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการประเมินโรงเรียนครบุรีเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง โดยมีรายการประเมินทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ ผลการประเมิน โรงเรียนครบุรีได้รับคะแนนเฉลี่ยเต็ม 4.00 สามารถเป็นแบบอย่างในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this