โรงเรียนครบุรีรั้งอันดับ 3 โอเน็ต ม.3 ปี 57 โรงเรียนสังกัด อบจ.โคราช

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. นักเรียนของโรงเรียนครบุรีมีผลการทดสอบทั้ง 8 วิชา รวม 324.19 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 3 ของโรงเรียนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีทั้งหมด 57 โรง (ไม่นับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3)


ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this