โรงเรียนครบุรีได้รับการคัดเลือกให้เป็น “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนครบุรีได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this