โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา จังหวัดเพชรบุรี เข้าศึกษาดูที่โรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนครบุรีได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้เข้าศึกษาดูงานการยกระดับและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-Net ของนักเรียน ด้วย PLEASE Model การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีบนสมาร์ทโฟนในการจัดการเรียนการสอนด้วย Kahoot, Quizziz, Google Form, Socrative และ ZipGrade และการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this