ค่ายคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ระหว่างวันที่ 18-19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this