ชนะเลิศการประกวด TikTok จัดโดยสาขาวิชาการจัดการข้อมูลดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นายวุฒิชาติ  จ่าบุญ นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนครบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด TikTok “ประชาสัมพันธ์หลักสูตร DDM” จัดโดยหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการข้อมูลดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
ครูผู้ฝึกสอน: นางอารีรัตน์ อังกระโทก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this