อบรมการนำทักษะกระบวนการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียน

นายศุภฤกษ์  หงษ์ภักดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำทักษะกระบวนการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียน” แก่คณะครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 จำนวน 11 โรงเรียน เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อยกระดับสมรรถนะการจัดการเรียนสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ก้าวไกลสู่สากล และเป็นพลเมืองของประเทศชาติที่สมบูรณ์ โดยมีนางสุปราณี ศรีใสคำ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4 เป็นวิทยากร

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this