อบรมภาษาจีน

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดอบรมภาษาจีนแก่นักเรียนตามโครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารท้องถิ่น (SBMLD) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนจากอาจารย์ชาวจีนอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this