เข้าค่ายลูกเสือชั้น ม.3

โรงเรียนครบุรีนำคณะลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายพี.เอส. ฟาร์มอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 19 – 21 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้การเรียนการสอนลูกเสือครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมและฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ การอยู่ร่วมกันในสังคมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this