อบรมการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนครบุรีได้จัดอบรมการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วยแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ บนสมาร์ทโฟน เช่น การสร้างแบบทดสอบและเกมด้วย Kahoot / Quizziz การสร้างแบบทดสอบด้วย Socrative และการตรวจข้อสอบด้วย ZipGrade โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นวิทยากร

สนับสนุนวงโยธวาทิตและการแสดงดนตรีลูกทุ่ง “วงราชพฤกษ์” ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

โรงเรียนครบุรีได้ให้การสนับสนุนวงโยธวาทิตและการแสดงดนตรีลูกทุ่ง “วงราชพฤกษ์” แก่เทศบาลตำบลแชะ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ วัดสมุทรการ (แชะ) เมื่อวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

นักเรียนร่วมกันจัดทำกระทงเล็กเพื่อนำไปถวายยังวัด

เมื่อวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คณะนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมกันจัดทำกระทงเล็กเพื่อนำไปถวายยังวัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอครบุรี จำนวน 5 วัด 

Invalid Displayed Gallery

กิจกรรมวัน Halloween

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Halloween’s Day เมื่อวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านกิจกรรมที่แสดงถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และส่งเสริมให้นักเรียนได้ประยุกต์นำความรู้และทักษะทางด้านภาษามาใช้ในสถานการณ์จำลอง

ชนะเลิศการประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน….. เด็กหญิงจิราพัชร  อ่วมกระโทก ม. 2/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โครงการ “เสนาะกรรณวัณณนา เสภาธรรมมาภิรักษ์” น้อมใจภักดิ์ เจ้าฟ้าดวงทิพย์แห่งปวงราษฎร์ ชิงโล่พระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม เมื่อวันที่ 12-13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา (ครูผู้ฝึกสอน : ครูราตรี  พิชัยพงค์)

เด็กครบุรีสอบผ่าน AFS. 2 คน

นักเรียนโรงเรียนครบุรีผ่านการสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ (AFS) โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563) จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวกมลชนก  ยิ้มดี ชั้น ม.5/1 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และนายทศพล  ศรีสุข ชั้น ม.4/4 ประเทศสาธารรัฐเปรู