กิจกรรม “วันเปิดโลกอาเซียน”

โรงเรียนครบุรีจัดกิจกรรม “วันเปิดโลกอาเซียน” ขึ้น เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนแก่นักเรียนและพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะที่สำคัญในการดำเนินชีวิตตรงตามคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การจัดนิทรรศการแนะนำประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิก การแสดงนาฏศิลป์ประจำชาติ การพบเพื่อนบ้านอาเซียน การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนภาคภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนภาคภาษาอังกฤษ การประกวดเขียนเรียงความ การประกวดวาดภาพ การประกวดเทพีอาเซียน การแข่งขันเกมอาเซียน การแข่งขันสืบค้นข้อมูล และการประกวดโครงงานอาเซียน

ประกาศผลการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ผลการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงาน “วันเปิดโลกอาเซียน” ประจำปี 2558
ณ โรงเรียนครบุรี วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558
*** ดาวน์โหลดเกียรติบัตรที่ ชื่อของนักเรียน และ ชื่อของครูผู้ฝึกสอน
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับช่วงชั้นที่ 3
ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล คะแนน ครูผู้ฝึกสอน
1 เด็กหญิงจิณัฐดา ประภาเลิศ ครบุรี เหรียญทอง 91.14
2 เด็กหญิงสุพัตรา ตริตรอง ลำพระเพลิงพิทยาคม เหรียญทอง  86.84 นางไพเราะ ถือเกาะ
นางสาวมนัสติยา เจ้าดูรี
3 เด็กหญิงสุภาวดี เกตุแก้ว บ้านใหม่พิทยาคม เหรียญทอง  77.14 นางวิมลนิตย์ หมอกกระโทก
 4 เด็กหญิงอรอุมา จิ๋วนาง มาบตะโกพิทยาคม เหรียญเงิน  76.84 นางสาวบุษยา โคตรบรรเทา
 5 เด็กหญิงมรกต หอกกระโทก บ้านใหญ่พิทยาคม เหรียญเงิน 75.56 นางเสาวณีย์ อุตสังข์
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับช่วงชั้นที่ 4
ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล คะแนน  ครูผู้ฝึกสอน
 1 นายบูรพา เกตุศรีบุรินทร์ ครบุรี เหรียญทอง 90.28
 2 นางสาวศรัณยา ซองกิ่ง สะแกราชธวัชศึกษา เหรียญทอง  85.42 นางณัฐธยาน์ ชฎากุล
 3 นางสาวกมลวรรณ เหมกระโทก บ้านใหม่พิทยาคม เหรียญทอง 81.70 นางวิมลนิตย์ หมอกกระโทก
 4 นางสาวพัชราภา ชอนอินทร์ ลำพระเพลิงพิทยาคม เหรียญทอง 81.42 นางสาวมนัสติยา เจ้าดูรี
 5 นางสาวอรวรรณ ติดกระโทก มาบตะโกพิทยาคม เหรียญเงิน 73.42 นายไพโรจน์ คำจันทร์
การแข่งขันตอบปัญหา Asean Quiz ระดับช่วงชั้นที่ 3
 ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล ครูผู้ฝึกสอน
1 เด็กชายอนุชา พลเกษม
เด็กชายครรชิต ใสนอก
ปักธงชัยประชานิรมิต  ชนะเลิศ นางสาวเจนจิรา เชยครบุรี
2 เด็กชายนิธิโชติ แย้มเฉลียว
เด็กหญิงสินินนาถ พงษ์บรรเทา
เสิงสาง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางพิชามญช์ กว่างสนิท
3 เด็กชายจิรเมธ ช่วงสูงเนิน
เด็กหญิงวราภรณ์ เนียมสันเทียะ
สะแกราชธวัชศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสุวรรณา เนื่องกระโทก
การแข่งขันตอบปัญหา Asean Quiz ระดับช่วงชั้นที่ 4
ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล ครูผู้ฝึกสอน
1 นายปริญญา ละมุดตะคุ
นายพีรพงษ์ เศียรเกษม
ปักธงชัยประชานิรมิต   ชนะเลิศ นางสาวนฤมล อวบอ้วน
2 นายนันทิพัฒน์ พักกระโทก
นางสาวหัทยา พัชรพิศุทธิ์
 ครบุรี  รองชนะเลิศอันดับ 1 นางจุไรรัตน์ ปรากฎมาก
3 นางสาวสุกัญญา สำรวจวงศ์
นางสาวนารินทร์ เกณฑ์สาคู
 เฉลียงพิทยาคม  รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพัชรา สร้อยทอง
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับช่วงชั้นที่ 3
ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล ครูผู้ฝึกสอน
1 เด็กหญิงดวงรัตน์ ฮวบกระโทก
เด็กหญิงภาณุมาศ อักษรครบุรี
 ครบุรี  ชนะเลิศ
2 เด็กหญิงสุกัญญา ชายครบุรี
เด็กหญิงบุญญรัตน์ งบกระโทก
บ้านใหญ่พิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ 1 นายนิกรม หมอจิตร
เด็กหญิงเกศมณี ชาติสีหราช
นางสาวพัชรินทร์ บุญเรืองศรี
จระเข้หินสังฆกิจวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 1
3 เด็กหญิงชนิดา เทียมสำโรง
เด็กหญิงอรอุมา บุผา
ลำพระเพลิงพิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ 2 นางไพเรา ถือเกาะ
นางสาวมนัสติยา เจ้าดูรี
เด็กหญิงแสงจันทร์ สวัสดิสุข
เด็กหญิงวรัญญา วัฒถียะ
บ้านแชะ รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวรังสิมา วงษ์ตระกูล
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับช่วงชั้นที่ 4
ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล ครูผู้ฝึกสอน
1 นางสาวปัทมาภรณ์ วีระพงศ์
นางสาวสุทธิดา ฤทธิ์ชัย
บ้านใหม่พิทยาคม ชนะเลิศ นางวิมนธิตา กาจกระโทก
2 นางสาวจันทร์นภา กัปปะโก
นางสาวปานจิตต์ ผลเจริญ
มาบตะโกพิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ 1  นางวรรณา คะรัมย์
3 นางสาววันเพ็ญ สอนสำโรง
นางสาวกัญญารัตน์ ใจซื่อ
ครบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดวาดภาพ ระดับช่วงชั้นที่ 3
ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล คะแนน ครูผู้ฝึกสอน
1 เด็กชายครรชิตพงษ์ ตะวงษ์
เด็กชายครรชิต ตะวงษ์
ด่านเกวียนวิทยา เหรียญทอง อันดับ 1 90 นายเฉลิมชัย แสนพรหมราช
นางสาวนารีรัตน์ เกิ่นสระน้อย
2 เด็กหญิงพัชราภา เอี๊ยะกระโทก
เด็กหญิงภารดี สิมมาทอง
ครบุรี เหรียญทอง อันดับ 2 85
3 เด็กหญิงนริศรา สมัญญา
เด็กชายสุพจน์ ใหญ่สูงเนิน
ลำพระเพลิงพิทยาคม เหรียญเงิน อันดับ 1  77 นางไพเราะ ถือเกาะ
 4 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เสริฐกระโทก
เด็กหญิงยุวธิดา แลงเป็ก
บ้านใหม่พิทยาคม เหรียญเงิน อันดับ 2 73
5 เด็กหญิงกมลพิมพ์ ลภาพงษ์
เด็กหญิงสิริยากร ชื่นยะปรกก
สะแกราชธวัชศึกษา เหรียญเงิน อันดับ 3 73
 6 เด็กชายพีระพัทธ์ แก้วสีน้ำแสง จระเข้หินสังฆกิจวิทยา  เหรียญทองแดง  68
การประกวดวาดภาพ ระดับช่วงชั้นที่ 4
ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล คะแนน ครูผู้ฝึกสอน
 1 นายชัยชนะ ฉานครบุรี
นายอนุชิด นิดกระโทก
ครบุรี เหรียญทอง 90
 2 นางสาวลัขณา ขุมพลกรัง
นายยุทธนา เดชภาณุวัฒน์
ด่านเกวียนวิทยา เหรียญทอง 88 นายเฉลิมชัย แสนพรหมราช
นายวุฒิชัย ป้ำกระโทก
 3 นางสาวณัฐธิดา ทักกระโทก
นางสาวอลิษา บุตรชุมแสง
บ้านใหม่พิทยาคม เหรียญทอง 80 นายชีวณวรรธน์ กลางสวัสดิ์
 4 นางสาวธีรภัทร รักพร้า
นางสาวสุทารัตน์ จันทร์โสม
มาบตะโกพิทยาคม เหรียญเงิน 73 นางณิชกานต์ สมบัติชัย
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับช่วงชั้นที่ 2
 ที่  ชื่อ – สกุล  โรงเรียน รางวัล  สถิติ  ครูผู้ฝึกสอน
1 เด็กชายธีรภัทร เสริฐกระโทก
เด็กชายเจริญชัย โชติธณนิตพงษ์กุล
เด็กชายจิรุกิตต์ ขาสุข
 ครบุรีวิทยา  ชนะเลิศ 2.32 ม. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภูมิ เพชรศักดาศิริ
 2 – ไม่มี –
3 – ไม่มี –
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับช่วงชั้นที่ 3
ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล สถิติ ครูผู้ฝึกสอน
1 เด็กชายอิศราพงษ์ มาสาท
เด็กชายอิศราภาพ มาสาท
เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์สำโรง
สะแกราชธวัชศึกษา ชนะเลิศ  0.85 ม.  นายสมชัย วรธงไชย
2 เด็กชายกฤษณะ ฟากโคกสูง
เด็กชายนที โลสันเทียะ
เด็กชายวรรณศักดิ์ ขวัญดี
ครบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1  0.98 ม.
3 เด็กหญิงนภาพร เงื่อนพิมาย
เด็กหญิงเบญจวรรณ พรหมศร
เด็กหญิงพรพิมล บุญกระโทก
ด่านเกวียนวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 1.69 ม. นายเทิดศักดิ์ สารยะวิเศษ