การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ประโยค สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนครบุรี

ชื่อเรื่อง                     :  การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรื่อง  ประโยค สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนครบุรี

ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า     :  นางบุญธรรม  รุ่งเรือง

ปีการศึกษา                :   2558

บทคัดย่อ

            การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรื่อง  ประโยค  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนครบุรี  ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรื่อง  ประโยค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนครบุรี 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรื่อง  ประโยค  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนครบุรี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  โรงเรียนครบุรี  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558   จำนวน  41  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรื่อง  ประโยค  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่าความยากง่าย ตั้งแต่  0.37 – 0.79  ค่าอำนาจจำแนก  ตั้งแต่  0.21 – 0.47 และค่าความเชื่อมั่น  เท่ากับ 0.83  และแบบประเมินความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่น  เท่ากับ  0.75  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบ  ค่าที  (t-test Dependent Samples)

    ผลการศึกษาพบว่า

1)  ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรื่อง  ประโยค  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนครบุรี  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  81.79/82.28  ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  80/80

2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง  ประโยค   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3)  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง  ประโยค   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนครบุรี  มีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ  4.42   อยู่ในระดับ มาก

 

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this