กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาแก่นักเรียน ม. 3 และ ม. 6

งานแนะแนว ฝ่ายบริหารและส่งเสริมบริการจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นอย่างเหมาะสม โดยมีสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนหลายแห่งร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้แก่นักเรียน

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this