นายก อบจ. นครราชสีมา พบเพื่อนครูที่โรงเรียนครบุรี

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์   สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อยกระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนให้ก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 จำนวน 11 โรง อันได้แก่ โรงเรียนครบุรี โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคมและโรงเรียนวังหมีพิทยาคม ร่วมเข้าฟังพร้อมซักถามปัญหาและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น โดยมีคณะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกองต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ชี้แจงข้อปัญหาต่าง ๆ ให้ทุกคนได้ทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this