สอนเสริมเพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้น ม. 6

ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนครบุรี จัดการสอนเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 รายวิชาหลัก ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและวิชาสังคมศึกษา ระหว่างวันที่ 7- 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงขึ้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this