สานฝันสู่นายทหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 210 คน ไปทัศนศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความใฝ่ฝันที่จะศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อไป

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this