อบรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนชั้น ม. 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดการอบรมคอมพิวเตอร์แก่นัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ในวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 3 คน เป็นผู้อบรมความรู้ให้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS3 และการตัด-ต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this