อบรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นขนมไทยและการทำปุ๋ยชีวภาพ

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นขนมไทยและการทำปุ๋ยชีวภาพแก่นักเรียนสู่การเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ตามโครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารท้องถิ่น (SBMLD) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง มีทักษะชีวิตในการสร้างงาน สร้างอาชีพและมีรายได้ เมื่อวันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this