อบรมโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสองภาษา “หลักสูตรพัฒนาความเป็นเลิศด้านภาษาจีน รุ่นที่ 1”

เมื่อวันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสองภาษา “หลักสูตรพัฒนาความเป็นเลิศด้านภาษาจีน รุ่นที่ 1” แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 จำนวน 11 โรง ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรีโดยมีนายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาและวัฒนธรรม นางนงลักษณ์ บุญวาสนา ส.อบจ.อำเภอครบุรี เขต 1 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาจีนทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อันจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยมีบุคลากรจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ประกอบด้วย ดร.ธีรวัฒน์ การโสภา ประธานหลักสูตรฯ นางจิราพร ปาสาจะนายพชรพล ชื่นจิตร และนายวรยศ ชื่นสบาย

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this