เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

** แบบฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน โดยนายจิตรกร เด่นกลาง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

** รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านดนตรีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะชีวิต โรงเรียนครบุรี โดยนายประยงค์  ขอวางกลาง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี

** การพัฒนาระบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ โรงเรียนครบุรี โดยนายประยงค์  ขอวางกลาง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

** การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายสุพล   กระเชื่อมรัมย์ โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

** รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ค22101) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายสุรพงษ์  ปานพิมพ์ โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

** ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ค22101) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนายสุรพงษ์  ปานพิมพ์ โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

** การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรื่อง  ประโยค สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนครบุรี โดยนางบุญธรรม  รุ่งเรือง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

** การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนครบุรี โดยนางบุญธรรม  รุ่งเรือง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

** การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนายสมศักดิ์ ปรากฎมาก ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

** การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก โดยนายสมศักดิ์ ปรากฎมาก ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

** การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนางสาวเกศสุดา  ธรรมสำโรง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

** การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 3  รหัส ว 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง การจำแนกสาร โดยนางสาวเกศสุดา  ธรรมสำโรง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

** การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคการสร้างผังความสัมพันธ์ทางความหมาย โดยนางจุไรรัตน์ ปรากฎมาก ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

** การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา สังคมศึกษา เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยนางกาญจนา เพียงกระโทก โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

** การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมท้องถิ่นของเรา 1 โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจิตสำนึกรักท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนางกาญจนา เพียงกระโทก โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

** ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยนางสาวศิริพร ฮูกระโทก ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 2 โรงเรียนครบุรี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this