โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 นายพรชัย อำนวยทรัพย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทของแกนนำสุขภาพในโรงเรียน สามารถดูแลตนเองและทำงานด้านสาธารณสุขในโรงเรียนได้ สามารถให้คำแนะนำแก่เพื่อน ครอบครัวและชุมชน และพัฒนาตนเองเป็นต้นแบบที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม รวมทั้งมีปัญญา คุณธรรมและจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมอีกประการหนึ่งด้วย สำหรับโครงการนี้จัดโดยกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยโรงเรียนครบุรีได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมอบรม จำนวน 2 รุ่น ๆ 170 คน ระหว่างวันที่ 23 – 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี และศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวัน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this