โรงเรียนครบุรีได้รับรางวัลการแข่งขันสตรีทบาสเกตบอล 3×3 Terminal 21 Korat Mini School 2018

โรงเรียนครบุรีได้รับรางวัลการแข่งขันสตรีทบาสเกตบอล 3×3 Terminal 21 Korat Mini School 2018 ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ณ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28-30 เดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศการยิงลูกบาสเก็ตบอลจากครึ่งสนาม ได้แก่ เด็กชายทศพล  เฮากระโทก

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย นักกีฬาประกอบด้วย เด็กชายเมธาสิทธิ์  พรมโกน เด็กชายญาณาธิป  พุฒสุข เด็กชายญาณพัฒน์  พุฒสุข และเด็กชายธนาตย์  จันทร์ด่านกลาง

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง นักกีฬาประกอบด้วย นางสาวอาทิติยากร  ปลั่งกลาง นางสาวปรีญาภรณ์  ศิลา นางสาวพรรณพษา  ห่อมกระโทก และนางสาวรินทร์ฤทัย  โตธนวรสิทธิ์

ประกวดวงดนตรีสากล

เมื่อวันที่ 26-28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนครบุรี ได้จัดการประกวดวงดนตรีสากล (วงสตริง) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งยังรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากธนาคารออมสิน สาขาอำเภอครบุรี

Invalid Displayed Gallery

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2019

เมื่อวันอังคารที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2019 ณ ลานอเนกประสงค์และหอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชนชาติที่เป็นเจ้าของภาษา ตลอดจนมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถของตนในด้านต่าง ๆ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและสนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมทั้งสาระและบันเทิงที่น่าสนใจให้นักเรียนได้ร่วมอย่างหลากหลาย เช่น ละครสั้น การแสดงของคณะครู เกม การร้องเพลง การประกวดระบายสีภาพ การประกวดจัดป้ายนิเทศและการประกวดเขียนบัตรอวยพร เป็นต้น

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สนับสนุนวงโยธวาทิตและการแสดงดนตรีลูกทุ่ง “วงราชพฤกษ์” ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

โรงเรียนครบุรีได้ให้การสนับสนุนวงโยธวาทิตและการแสดงดนตรีลูกทุ่ง “วงราชพฤกษ์” แก่เทศบาลตำบลแชะ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ วัดสมุทรการ (แชะ) เมื่อวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

นักเรียนร่วมกันจัดทำกระทงเล็กเพื่อนำไปถวายยังวัด

เมื่อวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คณะนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมกันจัดทำกระทงเล็กเพื่อนำไปถวายยังวัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอครบุรี จำนวน 5 วัด 

Invalid Displayed Gallery

นายก อบจ. นครราชสีมา พบเพื่อนครูที่โรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานโครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1  ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนเป็นการให้ขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 จำนวน 11 โรง อันได้แก่ โรงเรียนครบุรี โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคมและโรงเรียนวังหมีพิทยาคม ร่วมเข้าฟังพร้อมซักถามปัญหาและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีคณะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกองต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ชี้แจงข้อปัญหาต่าง ๆ ให้ทุกคนได้ทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ

เมื่อวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายสกฤต   เศรษฐชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เข้าร่วมประชุม จำนวน 62 คน