ปี 2566

โรงเรียนครบุรีนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 17-19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ณ ค่ายลูกเสือโกลเด้นแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงาน “เปิดบ้านเตรียมน้อมฯ โคราช TNS OPEN HOUSE 2024 ประจำปีการศึกษา 2567” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 213 คน ไปรับการอบรมมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก เมื่อวันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนครบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรด้วยข้าวสารและอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนครบุรีมอบของขวัญแก่นักเรียนกว่า 400 ชิ้น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567

เมื่อวันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2024 โดยมีกิจกรรมทั้งสาระและบันเทิงที่น่าสนใจให้นักเรียนได้ร่วมอย่างมากมาย

นางสาวลักขิกา รั่งกระโทก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเอแม็ท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการ “เทอร์มินอล 21 โคราช ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชาเลนจ์ ประจำปี 2566 พรีเซนเต็ด บาย เอ็ดดูพลอยส์” ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 16-17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฟังการแนะแนว “โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) โดยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาเป็นวิทยากร

กลุ่มโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ เมื่อวันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน

เมื่อวันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 คณะนักเรียนโรงเรียนครบุรีได้แต่งกายเพื่อร่วมขบวนอัญเชิญพระพุทธรูป ขบวนเทวดานางฟ้า เปรตและอสุรกายในประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดสมุทรการ (แชะ)

โรงเรียนครบุรีส่งขบวนแห่กระทงร่วมกับชุมชนต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแชะในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ วัดสมุทรการ (แชะ) เมื่อวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รงเรียนครบุรีได้ให้การสนับสนุนวงโยธวาทิตและการแสดงดนตรีลูกทุ่ง “วงราชพฤกษ์” แก่เทศบาลตำบลแชะ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ วัดสมุทรการ (แชะ) เมื่อวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมทำกระทงเพื่อบริจาคให้แก่วัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอครบุรี จำนวน 5 วัด เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนครบุรี ณ สนามหน้าอาคาร 1 โรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี ได้นำข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าและประชาชนในอำเภอครบุรีถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนครบุรีได้จัดพิธีมุทิตาจิตอย่างสมเกียรติแด่ครูและบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2566 ได้แก่ นายประยงค์ ขอวางกลาง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี นางสุกัญญา จันทะบาล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และนายธวัชชัย ลาภกระโทก พนักงานขับรถโรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสองภาษา “หลักสูตรพัฒนาความเป็นเลิศด้านภาษาจีน รุ่นที่ 1” แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 จำนวน 11 โรง

เมื่อวันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ระยะที่ 4” รุ่นที่ 5 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 220 คน

เมื่อวันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะวิทยากร “ขุนศึก 21” จากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3 ค่ายสุรนารี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินผ่านการบรรยายและแสดงแสง สีและเสียง บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผลงานการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยของโรงเรียนครบุรีในการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปี 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โดยมีคณะนักศึกษาชมรมสู้เพื่อฝัน ปันสู่ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากร

วันที่ 24-25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 – 5/3 โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 3 คน เป็นวิทยากร

เมื่อวันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา “KORAT PAO SPORT GAMES 2023” ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

นายวุฒิชาติ  จ่าบุญ นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนครบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด TikTok “ประชาสัมพันธ์หลักสูตร DDM” จัดโดยหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการข้อมูลดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 นางสินีนาฏ ทองสุข รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้แก่นางสาวศุทธินี ใสสะรัง นักเรียนชั้น ม. 4/1 นักเรียนทุนของมูลนิธิร่วมจิตต์-น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย

โลกแห่งอนิเมะที่โรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท อำเภอโนนสูง และอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะครูโรงเรียนครบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 120 คน เมื่อวันที่ 10-11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนครบุรี โดยมีครูชาวต่างชาติจากสถาบัน Language Service Ayutthaya จำนวน 6 คน เป็นวิทยากร

เมื่อวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม “สืบสานงานศิลป์ ถิ่นเพลงโคราช” แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีครูเพลงโคราชผู้มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายบุญสม สังข์สุข และนางสาวลำไย พาณิชญ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

เมื่อวันที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายสมัคร สถิตย์นิลรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนครบุรี ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายในประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 2 เดือนกรฎาคม พ.ศ. 2566 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านพักครูและการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม

เมื่อวันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรีได้ถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันเข้าพรรษา จำนวน 4 วัด

เมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับ พ.ต.อ. นพดล ช่วยบุญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรครบุรี และนายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรีพร้อมใจสวมใส่ผ้าไทยพื้นเมืองเนื่องในวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมย้อนรอยมหากวีสี่แผ่นดิน (สุนทรภู่) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเผยแพร่ผลงานของพระสุนทรโวหาร (ภู่) โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย

งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จัดอบรมคณะกรรมการสภานักเรียน เมื่อวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อให้นักเรียนมีความรัก สามัคคีและสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทีมงานจาก KR Entertain ซึ่งนำโดยนายพนม รอดสันเทียะ เป็นคณะวิทยากร

เมื่อวันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนครบุรีรับการนิเทศและติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จากหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น

โรงเรียนครบุรีจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของนายปฏิภาณ ดิศกานต์กุล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 19- 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอโชคชัยจัดอบรม “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการขับขี่ที่ถูกต้องตามกฏจราจร มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง และเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

เมื่อวันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนครบุรีได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม “เยาวชนจิตอาสาต้นกล้าของแผ่นดิน” เพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 พันโทกชกร เบญจกุญ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 และคณะ ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาภาษาอังกฤษออนไลน์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 ทุน มูลค่าทุนละ 8,000 บาท ตามโครงการพี่ทหารสานฝัน

เมื่อวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 คณะนักเรียนของโรงเรียนครบุรีร่วมแสดงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราในนามวง “ย่าโมซิมโฟนิกแบนด์ บาย อบจ.นครราชสีมา” หลังพิธีเปิดงาน “KORAT PAO Education & Innovation Fair 2023” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา

ยินดีกับความสำเร็จของคุณครูที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 19- 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา จำนวน 2 คน

สมุดโรงเรียนครบุรีโฉมใหม่ ออกแบบโดยนายวุฒิชาติ จ่าบุญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

เมื่อวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมพัฒนาองค์กร

การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566

วงดนตรีลูกทุ่งราชพฤกษ์ โรงเรียนครบุรี ร่วมแสดงดนตรีซิมโฟนีผสมเครื่องสายในงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อคืนวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 นายอาคม  หาญสงคราม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ได้ออกเยี่ยมโรงเรียนครบุรีเพื่อนิเทศคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย 3 ดี 4 ประกันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ในปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

รวมภาพมุมสูงโรงเรียนครบุรียามหน้าแล้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตแก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย ที่ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เป็นประจำทุก 3 เดือน

นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3 โรงเรียนครบุรี เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับนักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 29 เดือนมกราคมถึงวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ สนามยิงปืนใหญ่รถถัง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนครบุรีนำลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปอยู่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 18-20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ณ พี. เอส. แคมป์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนครบุรีจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันที่ 18-20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ณ ค่ายศรีสวาท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 225 คน ไปรับการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนครบุรีนำคณะลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 4 – 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนครบุรี ร่วมกันมอบของขวัญเกือบ 400 ชิ้นแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 เมื่อวันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ลานอเนกประสงค์

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this